Không rõ

MARVEL Battle Lines

channelthebegal
86.61MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 500 - 3k
Phiên bản 1.1.7 1 năm trước

Mô tả của MARVEL Battle Lines

The Cosmic Cube has been shattered, plunging the Marvel Universe into chaos! Now, you must join forces with Super Heroes and Villains, including the Avengers, the Guardians of the Galaxy, Spider-Man, and more, to collect the shards and restore the universe.

Collect over 100 of your favorite Marvel character playing cards including Captain America, Thor, Daredevil, Venom, Doctor Strange and Thanos. Build your perfect deck and send characters into action in single-player mode, or go head-to-head with players across the globe in pulse-pounding PVP competition. Set your strategy and send them into action in this legendary card collecting battle game.

Features

• Collect over 100 Super Hero and Super Villain cards including Iron Man, Black Widow, Spider-Man, Loki, and more, in stunning art styles that make each character portrait a collectible masterpiece.

• Build your deck to create your most powerful team. Combine Super Heroes and Super Villains from the Avengers, the Guardians of the Galaxy, the Defenders, S.H.I.E.L.D, and much more!

• Set your strategy: Use your cards to grab three in a row then attack your opponent.• Battle in single player mode and compete in PvP from the very beginning.• Unleash powerful action cards to take down your enemy.

■ Community

Please visit the official Marvel Battle Lines Forum for announcements and event details!

Find us at https://m.nexon.com/forum/301

■ Support

Having any problems? Visit https://i.nx.com/2Qj or

Contact us in game by going to Settings → Customer Support

■ Recommended Specifications

Marvel Battle Lines requires at least OS 4.4 / Samsung Galaxy S6 or better for smooth gameplay. The game may crash on devices that don't meet these requirements.

■ Privacy Policy:

http://m.nexon.com/terms/305

■ Terms of Service:

http://m.nexon.com/terms/304

※ This app offers in-app purchases. You can disable this feature by adjusting your device settings.

■ App Permissions Information

In order to provide the below services, we are requesting certain permissions.

[Essential Permission]

"Photos/Media/Files" must be enabled to attach in-game screenshots for CS.

※ Please note that optional permission does not affect the gameplay.

[Permission Management]

▶ Android 6.0 or higher - Settings > Applications > Select App > Permissions

▶ Under Android 6.0 - Update OS version to retract permissions; Uninstall app

※ If the app does not request consent for the permission, you can manage the permission by the above steps.

Cosmic Cube đã bị tan vỡ, chìm Marvel Universe vào hỗn loạn! Bây giờ, bạn phải tham gia lực lượng với Super Heroes và Villains, bao gồm Avengers, những người bảo vệ của Galaxy, Spider-Man, và nhiều hơn nữa, để thu thập các mảnh vỡ và khôi phục vũ trụ.

Thu thập hơn 100 thẻ nhân vật chơi Marvel yêu thích của bạn bao gồm Captain America, Thor, Daredevil, Venom, Doctor Strange và Thanos. Xây dựng boong hoàn hảo của bạn và gửi các ký tự thành hành động trong chế độ single-player, hoặc đi đầu-to-đầu với những người chơi trên toàn thế giới trong cuộc thi PVP xung đập thình thịch. Thiết lập chiến lược của bạn và gửi chúng vào hành động trong thẻ thu chiến game huyền thoại này.

Tính năng, đặc điểm

• Thu thập hơn 100 thẻ siêu anh hùng và Super Villain bao gồm Iron Man, Black Widow, Spider-Man, Loki, và nhiều hơn nữa, trong phong cách nghệ thuật tuyệt đẹp mà làm cho mỗi nhân vật chân dung một kiệt tác thu.

• Xây dựng boong của bạn để tạo ra đội hình mạnh nhất của bạn. Kết hợp Super Heroes và Super Villains từ Avengers, những người bảo vệ của Galaxy, người bảo vệ, S.H.I.E.L.D, và nhiều hơn nữa!

• Thiết lập chiến lược của bạn: Sử dụng thẻ của bạn để lấy ba liên tiếp sau đó tấn công đối thủ của bạn.

 

• Trận trong chế độ chơi đơn và cạnh tranh trong PvP ngay từ đầu.

 

• Tháo thẻ hành động mạnh mẽ để đi xuống kẻ thù của bạn.

■ Cộng đồng

Vui lòng truy cập chính thức Marvel Trận Đường diễn đàn cho các thông báo và chi tiết sự kiện!

Tìm chúng tôi tại https://m.nexon.com/forum/301

■ Hỗ trợ

Có bất kỳ vấn đề? Thăm https://i.nx.com/2Qj hoặc

Liên hệ trong trò chơi bằng cách vào Settings → Hỗ trợ khách hàng

■ Đề xuất Thông số kỹ thuật

Marvel Trận dòng đòi hỏi ít nhất OS 4.4 / Samsung Galaxy S6 hoặc tốt hơn cho lối chơi trơn tru. Các trò chơi có thể sụp đổ trên các thiết bị không đáp ứng các yêu cầu này.

■ Chính sách bảo mật:

http://m.nexon.com/terms/305

■ Điều khoản Dịch vụ:

http://m.nexon.com/terms/304

※ Ứng dụng này cung cấp tính năng mua trong ứng dụng. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách điều chỉnh cài đặt thiết bị của bạn.

■ App Thông tin Quyền

Nhằm cung cấp các dịch vụ dưới đây, chúng tôi đang yêu cầu quyền nhất định.

[Permission Essential]

"Hình ảnh / Truyền thông / Files" phải được bật để đính kèm ảnh chụp màn hình trong game cho CS.

※ Xin lưu ý rằng sự cho phép tùy chọn không ảnh hưởng đến gameplay.

[Quản lý Permission]

▶ Android 6.0 hoặc cao hơn - Cài đặt> Ứng dụng> Select App> Quyền

▶ Theo Android 6.0 - Cập nhật phiên bản hệ điều hành rút lại quyền; ứng dụng gỡ bỏ cài đặt

※ Nếu ứng dụng không yêu cầu sự đồng ý cho phép, bạn có thể quản lý được sự cho phép bằng các bước trên.

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho MARVEL Battle Lines

3
1
5
0
4
0
3
1
2
0
1
0

Đánh giá cửa hàng trên MARVEL Battle Lines

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên MARVEL Battle Lines, hãy là người đầu tiên!

Cờ MARVEL Battle Lines

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng channelthebegal
Cửa hàng channelthebegal 24.16k 6.24M

Tải về các ứng dụng tương tự trên MARVEL Battle Lines

Thông tin APK về MARVEL Battle Lines

Phiên bản APK 1.1.7
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên NEXON Company
Chính sách riêng tư http://m.nexon.com/terms/305